ویترین


   در دنیای بیرون، دنیای صورتها و ظواهر، دنیای اعتباریات، دنیای ثروت و دارایی، دنیای رسانه‌ها و شهرت، هر کس بیشتر اهن و تلپ داشته باشد، بیشتر دبدبه و کبکبه داشته باشد، بیشتر هارت و پورت و دک و پز و شخصیت ویترینی داشته باشد، از معنی تهی‌تر است و پوچ‌تر.

   ما چون از دور می‌بینیم، افراد و ظواهرشان برایمان جذابیت دارند. چه که «آواز دهل شنیدن از دور خوش است».

هر که کامل‌تر بود او در هنر
او به معنی پس، به صورت پیش‌تر