چو بر خاکم بخواهی بوسه دادن
رخم را بوسه ده کاکنون همانیمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر