بند بازی

اگر دیدید کسی که در رابطه با وی هستید، بر روی نِرو شما راه می رود و با روان شما بازی هایی انجام می دهد، همانجا رابطه را قطع کنید. و بدانید که او فردی بیمار است.

در عشق واقعی، عشقی که از سر سلامت روحی ست، بازی با روان وجود ندارد. کسی که چنین کارهایی می کند فاقد عشق است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر