هشت مارس


   اساساً بقدری مفهوم واقعی زندگی مسخ شده، که گیریم حق و حقوق هم بطور تمام و کمال به زن داده شده بود، آیا انسان بر مدار سلامت هست که بتواند از این حق و حقوقش استفاده سالم بکند؟!

 اصولا حالا که مرد حق و حقوق داشته و زیادی هم داشته چه گلی به سر زندگیش زده که اگر زن داشت، می زد؟!

 اوضاع خیلی خیلی بلبشوتر از اینهاست. ۲ نظر:

ناشناس گفت...

!!?Ladies first

آیا در همه امور خانمها مقدمند؟!!

پس چرا در جنگ؛مشاغل پر خطر؛مشاغل طاغت فرسا؛مشاغل خشن؛مشاغلی با ریسک مرگ ومیر بالا؛مشاغل پست...و.و.و

!!?Messrs first

پس حق و حقوق مردان چه میشود؟!!

ناشناس گفت...

اینکه در ایران زنان را از داشتن بعضی مشاغل محروم کرده اند دلیل بر این نمیشود که در دیگر اقسا نقاط دنیا زنان آن مشاغل را انحام نمیدهند. در دیگر کشورها زنان هم وارد ارتش میشوند و به جنگ میروند،حرفه خبرنگاری یکی از حرفه های پر ریسک است که زنان وارد آن عرصه هم شده اند. کار در معادن، کارهای ساختمانی، اداره کردن یک مملکت... و در نهایت کاری که هیچ مردی در دنیا قادر به انحام آن نیست یعنی آوردن من و تو و همه انسانهای دیگر به این دنیا!
بنابراین اگر "خانمها مقدمند" برای این است که یک عمر من و تو در زندگی آنها مقدم بر خودشان بودیم!
دیدتان را به اندازه جهان باز کنید، نه به اندازه جایی که درآن زندگی میکنیم.

ارسال یک نظر