ماه و سگ


   شما اگر یک آدم معمولی باشی، خوب یا بد، یا حتی اگر پاک و پیغمبر باشی، یا ناپاک و سفاک و خونریز باشی، بهرحال کسانی هستند که به شما خشم بورزند، حسادت کنند.

   بنابراین شما کار خودت را بکن. به روش پاکی و صداقت زندگی‌ات را بکن و بگذار هر چه دلشان می‌خواهد بگویند و فکر کنند.

هین تو کار خویش کن ای ارجمند
زود کایشان ریش خود برمی‌کنندهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر