جان یکدله کن

کمند مهر چنان پاره کن که گر روزی
شوی ز کرده پشیمان به هم توانی بست

کمند مهر با شخصیت و اعتبار و آبرو رو چنان باید پاره کرد که اگر روزی شوی ز کرده پشیمان، هیچوقت نتوانی بست!

یک بار برای همیشه ازش دل بکن. برای ابد خداحافظی کن!

۱ نظر:

ناشناس گفت...

نتیجه گیری بامفهوم شعرمتفاوته!
داره میگه :«کمندمهرروطوری پاره کن که اگرروزی ازکرده ت پشیمان شدی به هم توانی بست(بتوانی رشته دوستی راگره بزنی)»
مگه الکیه دل بده ودل بکن،
اگردل کندن آسان بود،فرهاددل می کندوکوه نمی کند!
البته اگرآدم های امروزی دل داشته باشندودل بدهند!
خیلیلادلشون روتوی یه صندوق قایم کردن وباخودخواهی هاشون می گذرونن
کسی روبه دلشون راه نمی دن که بخوان دل بکنن!

ارسال یک نظر