خیانت


تا رد و قبول خلق در خاطرم است
باور نکنم که یاد حق در دلم است
۱ نظر:

پست کردن نظر