گذار

اگر ایجاد خرابی نمی کند، تا جایی که می توانید، از اشتباهات دیگران درگذرید. همانطور که دوست دارید دیگران از اشتباهات شما درگذرند.

کسی که به دیگران سخت بگیرد، لاجرم بخودش هم زندگی را سخت می گیرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر