ربوبیت و عبودیت


   «خدا» برای صرف اعتقاد داشتن نیست. باید با آن زندگی کرد. تعامل داشت.

   فرق است بین مفهوم «خدا» یا همان «الله» با مفهوم «رب» یا «بندگی». هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر