خشکی

یکی از ویژگی هایی که اگر فردی داشته باشد، بطور قطع و جدی و مسلم نمی توان و نباید با او در رابطه شد و ازدواج کرد، خساست است.

با فرد خسیس، کسی که زورش می آید برای زندگی خودش و همسر و همدمش هزینه کند، باید بدون شک کات کرد.

فرد خسیس زندگی را روان، در حرکت، با برکت و نوشونده، تازه و رشدکننده نمی بیند. چون درونش ایستا و خشک است. لذا ترس ِ  از دست دادن مال دارد.

اگر هم من خودم خسیس هستم، باید آگاه شوم و بطور جدی برای درمان آن اقدام کنم. درست شدنی است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر