جهانی بر خیالی


جمله قرآن شرح خبث نفس‌هاست
بنگر اندر مصحف، آن چشمت کجاست؟!



هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر