عبرت!


   دانهٔ تسبیح، ما را حالتی دیگر نداد
   بعد از این در پای خُم، انگور باید دانه کرد!