بشنو آمینی بگو


   ﺳﺮ ﻣﺎ 
             و 
                  ﻗﺪﻣش
  ﻳﺎ 

   ﻟﺐ ﻣﺎ
             و
                  ﺩﻫﻨش