مذهب ما


   بی روی تو

    ای سرو گل‌اندام

    حرام استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر