هله!


   همانطور که طبیعت مرد به اندام زن حساس است و براحتی اسیر او می‌شود، زن نیز به احساس حمایت شدن حساس است. و این دو هر کدام، از این دو راه برای بدست آوردن و بهره بردن از دیگری استفاده می‌کنند.

   مرد بازیچهٔ تحریک جسمی قرار می‌گیرد، و زن بازیچهٔ شنیدن «دوستت دارم»، چرا که به او حس حمایت شدن می‌دهد. حمایت شدنی که در طول قرن‌ها ذهن زن به نیازمندی به آن خو کرده و گویی به خورد ذهنش رفته است.

   برای مردها: حالا که خداوند چنین امکانی را بشما داده، دور از انصاف است که با حقه، حیله و گفتن «دوستت دارم» احساسات کسی را تحریک کرده و مورد بازیچه قرار دهیم.

   برای خانم‌ها: آگاه باشید که طبیعت‌تان بسیار به این موضوع حساس است. به دریافت «دوستت دارم» بهر شکل و تنوع. و براحتی از این نظر تحت تأثیر قرار می‌گیرید. بازی نخورید.