ایاب ذهاب


    كم مباد آمد و رفت از سر كوی تو ولی
   رفتنی هوش من و آمدنی بوی تو باد هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر