شاهرگ


   نمایش و تظاهر بیشترین معرضی هست که هویت در آن فعالیت دارد.


   پاشنه آشیل هویت درک واقعی نبودن، خیالی و فکری بودن آن است. اما این درک توهمی بودن به صرف فهم عقلی نیست. صرف فهم تئوریک مطلوب نیست. اصل بر درک تجربی است.

   بهمین خاطر است که پس از آگاهی، یعنی بر پایهٔ معرفت بر مکانیسم فعالیت هویت، لم‌ها و تمریناتی که در دوره‌های خودشناسی مطرح کرده و می‌کنیم نقش موثری دارند در تحقق درک تجربی، حضوری.

   البته در صورتی که جدیت و مصر بودن همراه باشد و فرد، پای انجام تمرینها سرسختانه بایستد و متعهد باشد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر