رویکرد جهت‌دار


   اکثر قریب به اتفاق این احادیثی که در میان دین داران درافکنده شده است با یک رویکرد منفعت اندیشانه انتخاب شده اند. احادیثی از امامان هستند که بسیار بسیار در میان مردم نادرند. یعنی مردم و البته روحانیانی که دین را برای ابزار می خواهند، سخنانی از احادیث امامان را برگزیده اند که رویکرد ابزاری دارد. نه رویکرد معرفتی. مثلا آیا سخنی از حدیث حقیقت از امام علی شما تابحال شنیده ای؟ یا احادیثی دیگر که محتوای آنها ارتقای معرفت انسان است، نه برای بدست آوردن چیزی.

   مثلا اینگونه احادیث که « هر كس خدا را بندگى كند، خداوند همه چيز را بنده او گرداند » پشتش این است که یک کاری دینی بکن تا چیزی بدست آوری. یک معامله. در حالیکه سطح دیگری از دینداری هست که معامله گرایانه نیست. جهت معرفت و شناخت حق است. و ما بسیار بسیار کم احادیثی می بینیم بین مردم اشاعه شده باشد که هدفش ارتقای معرفت و شناخت باشد، نه صرفاً ابزاری جهت بدست آوردن چیزی.
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر