قول


   یکی از معیارهای اصلی برای شناخت خودمان(و بعد، دیگران)، میزان پایبندی‌ و وفاداری‌مان به قولی‌ست که می‌دهیم. همین قولهای کوچیک کوچیک.