فاصله ایمنی


   ناپاکی مانند کامیونی پر از مواد منفجره است که در مسیر زندگی در کنار یا جلوی انسان در حال حرکت است. باید هشیار بود که به آن نزدیک نشد و همواره فاصلهٔ ایمنی از آن را حفظ کرد.