دگر روح


   کشتگان خنجر تسلیم را
   هر زمان از غیب جانی دیگر است
هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر