شازده


عزیزا،

کاسهٔ چشمم
سرایت

میون هر دو چشمم
جای پایت

ازون ترسم
که غافل پا نهی باز

نشینه خار مژگونم
به پایت