زمزمه


   چشم ما دیدهٔ خفاش بود ورنه تو را
   جلوهٔ حسن به هر کوی و دری نیست که نیست

   موسی‌ئی نیست که دعوی «أنا الحق» شنود
   ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست