پیشنهاد


   هر وقت فکرهای نارضایتی از وضع مادی زندگی‌ات بجانت افتاد، یک سر به مدرسهٔ نابیناها بزن.

   حداقل تا چند روزی حالت خوب میشه. تضمینی!