همراه

​ 
   اندر غزل خویش نهان خواهم گشت
   تا بر لب تو بوسه زنم چونش بخوانیهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر