دو خبر   دوم، دوستانی که پیام می‌دهند در مورد بخش دوم یادداشت «سودا»، کمی صبوری فرمایند. اگر غم معیشت رخصت دهد، بزودی منتشر می‌شود.