تمایز

یکی از ظلم های بزرگ به فرزندمان اینست که او را موجودی خاص، ویژه، عزیزدردانه، مهم، برتر، و متمایز از دیگران بدانیم.

یعنی حتی پیش خودمان.

به اینصورت او را زودرنج، حساس و در طول زندگی اش همراه با رنج فراوان می کنیم.

همهٔ ما معمولی هستیم. همه مثل "دانه های شانه" برابریم.

۵ نظر:

دلارام گفت...

اره منم زود رنج بودم. فکر ميکردم خيلي مهم و خاصم. البته از يه طرفم حس حقارت داشتم. قاطي پاتي شدم

ناشناس گفت...

سلام
نگارنده ی محترم فهمه ی آدم هاوهمه ی فرزندان یکسان نیستند.
همان طورکه یعقوب نبی دوازده پسرداشت که تنهایکی ازآنهایوسف بودکه تأویل الاحادیث به اوعنایت شدوبه مقام نبوت رسیدوپدربزرگوارش هم درتعبیرخواب کودک خردسال ،این برتری رابه اومتذکرشدوپس ازبه چاه افتادن ومبتلاشدن به فراقش سالهاگریست تاچشمانش سفیدگردید.
امیرالمؤنین فرزندان متعددداشتند،ولی خودایشان هم اولادفاطمه زهراراکه نسل پیامبربودند،ازسایرفرزندان خودمتمایزمی کردند.
این ادب درحدی است که ابالفضل(سلام الله علیه)هرگزامام حسین راخطاب به برادری نفرمودباوجودی که پدرشان یکی بود.
انسان هاوظرفیت هایشان متفاوت است.فرزندان ارجمندندوهرکدام به عنوان انسان خارق العاده ومنحصربه فرد،وبایدبه آنهااحترام گذاشت وگرامی شان داشت.
احساس امنیت وپرورش عزت نفس،شایسته ی هرانسان است.
اگرعبدالله سینابه فرزنددردانه اش حسین ابن عبدالله سینااهمیت نمی دادوگرامیش نمی داشت ،آیااکنون پس ازهزارواندی سال ،بشریت وایران به بزرگ دانشمندی چون شیخ الرئیس افتخارمی کردوازمنافع فعالیت های ذهنی اش بهره مندمی شد؟
انسان هاچون دانه های شانه نیستند.
بهتراست این تمثیل رابه کارببریم.
(چون انگشتان دست)
درکنارهم ویاریگرهم وشکیل،ولی هرکدام قدواندازه ،خصوصیت وامتیازات ونقاط ضعف خودراداراست که باهم دستی قدرتمندوکارامی سازند.

محمد گفت...

آقایی که با اسم ناشناس پیام گذاشتی و گفتی
انسانها مانند دانه های شانه نیستند...

این یک حدیث از پیامبر(ص) است، ای انسان ناآگاه. برو از روحانی محلتان بپرس. تو با رد سخن پیامبر اکرم(ص) داری کفرگویی میکنی. خجالت بکش.
استاد پانویس قطعا میدانسته که این حدیث پیامبر (ص) است و آنرا داخل گیومه نهاده است.
برو توبه کن. تو کجا و رسول خدا (ص) کجا؟
با چه جراتی حدیث پیامبر(ص) را نقض میکنی؟ ای از خدا و رسول(ص) بی خبر؟؟
همین امثال تو بی آگاهی هستند که باعث فسادند و فحشا

.

پرما گفت...

محمد عزیز،
اینهمه اتوریته سازی، بت سازی از برای چیست؟
تو خودت چی هستی و کی هستی؟ خودت را دریاب.

در مرحله ای که انسان همراه ایگویش است، نوشته تمایز درست است. ولی وقتی از آن مرحله عبور کرد، هر انسانی منحصر بفرد است و فردیت دارد.

ناشناس گفت...

سلام
تمام این بحث هابه خاطرجمله ی آخرآقای پانویس است.
«همهٔ ما معمولی هستیم. همه مثل "دانه های شانه" برابریم.»
----------------------------------------------------------------------

قطعاً هرانسانی نظری دارد،تمثیل جناب پانویس انسان هاراوفرزندان راهمه رادریک ردیف قرارمی دهدکه ازجهتی درست است.همه ی انسان هاحق حیات،بهره مندی ازاستعدادهای مادی ومعنوی رادارند.
حرف بنده ازاین جهت هست که همه ی انسان هااستعدادهی یکسانی ندارندوگاهی برخی بسیارفراترازدیگران هستند،انسانهاباتمایزات مادی ،روانی به دنیامی آیند،برخی بیشتراستعدادهای خودرابارورمی کنندوبعضی برگزیده اندچون انبیاوامامان،این مطلب درقران هم وجودداردآنجاکه خدامی فرماید:الله اعلم حیث یجعل رسالته
وخطاب به حضرت ابراهیم می فرماید:(انی جاعلک للناس اماماً:من توراامام قراردادم)
قال ومن ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین(ابراهیم فرمود:آیاازذریه من نیزامام قرارمی دهی؟خداوندفرمود:عهدمن(مقام امامت )به ظالمان نمی رسد.)(زیرادرذریه حضرت ابراهیم هم انسان های وارسته وپیامبر(اسماعیل واسحاق وحضرت محمدوائمه و پیامبران بنی اسرائیل)قراردارندوهم بسیاری ازانسان هایی که دچارگناهان فراوان شده اندوقطعاًامامت وپیشوایی خداوندبه فرموده ی خودش به آنهانمی رسد.
منظوربنده این گونه تمایزات معنوی انبیاء واولیاء دردرجه ی او.ل بود.
درثانی ،حقیقتی مسلم است که حتی خودپدرومادرهاهم درموردفرزندان خودمی دانندکه یکسان نیستندوبرخی عالی تر،مؤدب تر،درس خوان تر،عاقل ترو...هستندوهرکدام ویژگیهای خاصی دارند.
این مطلب به تفاوت هاوتمایزات شخصی برمی گردد،
دراین جاتوجه شمارابه چندآیه قران جلب می کنم:
ربناهب لنامن ازواجناوذریاتناقرّة اعینٍ واجعلناللمتقین اماماً:خدایاازهمسران وذریه مابرای مانورچشم ومارابرای انسان های پرهیزگارامام وپیشواقرارده.(این ایه ازدعاهای قرآنی است که مفهومی بسیارزیباداردومصداق اتمّ واکمل آن آقاامیرالمؤمنین وذریه ایشان ازائمه ی معصومین است.)«فرقان 74»
یاایّهاالذین امنواانّ من زواجکم واولادکم عدوّاً لکم فاحذروهم وان تعفوآ وتصفحواوتغفروافانّ الله غفورٌرحیمٌ
(ای کسانی که ایمان آورده ایدبرخی ازهمسران وفرزندانتان دشمن شمایند،پس ازآنهادوری کنیدواگر......)
پس حتی خداوندهم می داندکه گاهی همسران وفرزندان مایه ی خسرانندودشمنی می کنند.
------------------------------------------------------------------------------
دقت درتربیت وپرهیزازبی ادب بارآوردن قطعاًپسندیده ودرست است وقطعاًبنده باقسمت اول فرمایش جناب پانویس موافقم
-------------------------------------------------------------------------
ولی بایددقت کردکه برابردانستن همه ی انسان هاودرفرزندپروری بی توجهی به تفاوت های روحی،روانی وجنسیتی نمی توانددرست باشد.چراکه انسان هاهرکدام اختیارواراده دارندواحساسات گوناگون.
به این دلیل تعبیر«انگشتان دست»رابرای فرزندان بخصوص وجامعه انسانی به طورکلیخوشایندتربه نظرمی رسد.
---------------------------------------
اگربنده وحرفم عامل فسادوفحشاست خداوندمراببخشایدوبه راه راست هدایت فرماید.
اگرچنین نیست وشمادچارسوء تفاهم شدید،پروردگاربه بنده وشماشکیبایی بیشتری عنایت فرمایدتاباتأمل مطالب رامطالعه کنیم.
ربناتقبل منا

ارسال یک نظر