شر مرسان

واللّه انقدر اوضاع روابط خراب است که اگر بگوییم «همینکه همسر و همدمت را اذیت نکنی، کلی خوبی کرده‌ای»، پر بیراه نگفته‌ایم!

بدی نکن بهش، خوبی نمی‌خواد بکنی بالاغیرتاً.

بُود آدمی امیدوار به خیر کسان
مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان!

واللّه

۱ نظر:

ناشناس گفت...

پانویس عزیز!
آدم های زیادی هم هستندکه پایشان راازبدی هاپس کشیده هاند،دیده ام آدم هایی که ریزبه ریزکارهایشان رابادستورهای خداوقرآن تطبیق می دهن،فکروتأمل می کنندوزندگی سرشارازمهربانی وآرامشی راهم تجربه می کنند،به چشم دیده ام نه ادعا!
همه ی مشکل اینجاشروع می شودکه آدم خودراوعقل جزئی اش راسرورکائنات می پنداردوسواربرتوسن خیال می تازدوخودرابه ورطه ی نابودی می کشاند!
کمی خویشتن داری،صبربه معنای واقعی کلمه ی صبر ومطیع خدابودن،آن چنان حلاوتی به زندگی می دهدکه همه چیزمثل آب جاری می شودوهمه ی خوبی هافراگیر.
کمی مطیع خداباشیم،خداهمه ی عالم رامسخرمامی کند.

ارسال یک نظر