اخبار

دنیایی که از هر گوشه اش بوی خون و شر می آید، تماشا و خواندن هر روز اخبارش رفته رفته انسان را یا نسبت به بدیها بی تفاوت می کند، یا باعث افسردگی و خمودگی روانش می شود.

۲ نظر:

ناشناس گفت...

متأسفانه اخبارگوش دادنفخواندن وازاین شبکه ی داخلی وآن شبکه ی خارجی خبرکسب کردن،شده است تفریح مان،به روزبودن مان،اگرخبرازریزریزاخبارهمه ی نقاط دورونزدیک دنیانداشته باشیم ،حس فضولی افراطی مان ارضانمی شودوهمین طورحس قضاوت وانتقادازکل سیستم اقتصادی وسیاسی دنیا...داریم غذامی خوریم،تلویزیون روشن وجسدبچه های قربانی جنگ کشورهای اسلامی و....
دیگرهم برایمان عادی شده که چه فجایعی رامی شنویم ومی بنیم وچقدرحس عطوفت مان کمرنگ شده که مثل جنگجویان خونخوارمی نشینیم تاآدم هاجلویمان دادوفریادکنندوماغذاتناول (ک...)کنیم.
این تأثیررسانه هاست یاقسی القلب شدن وبی توجهی ما ویا...؟

ناشناس گفت...

دقیقا همینطوره. کاملا موافقم. چیزی که مدتیه دارم بهش فکر میکنم و شما اون رو عنوان کردین. خوندن اخبار از این دنیای خون و شر و سیاهی، روانم رو فسرده و خموده کرده و موضوع بدتر اینکه هر روز با اینکه میدونم خوندن اخبار روانم رو بیشتر و بیشتر افسرده میکنه، اما انگار اعتیاد پیدا کردم به خوندن اخبار تا مثلا خیالم راحت بشه که در امنیت هستم و کسی قرار نیست حمله کنه و این حرفا و فکرای عذاب آور که من رو از زندگی در لحظه دور و دورتر میکنه!! و حتی وقتی مشاهده میکنم ذهن و روانم رو، گاهی این اتفاق وحشتناک رو هم درون خودم میبینم که دیگه واقعا نسبت به بدیها بی تفاوت شدم و همین موضوع، من رو به وحشت میندازه!

ارسال یک نظر