خاموشان

کسانی هستند که حرفهای با ارزشی دارند اما بقدری آن حرفها از دید خودشان بدیهی است که لزومی به گفتنش نمی بینند!

اما چه بسیار انسانها که آن حرفها را نمی دانند و اگر بدانند، زندگی شان زمین تا آسمان تفاوت می کند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر