آن دل

گر نخل وفا بر ندهد، چشم تری هست
تا ریشه در آب است امید ثمری هست

منکر نشوی گر به غلط دم زنم از عشق
این نشئه مرا گر نبود، با دگری هست

آن دل که پریشان شود از نالهٔ بلبل
در دامنش آویز که با وی خبری هست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر