قیامت

مبادا جز حساب مطرب و می
اگر نقشی کشد کلک دبیرم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر