رویکرد

وقتی انسان صمیمیت و سادگی‌اش در ارتباط با طبیعت، حیوانات و کودکان را از دست می‌دهد، به عقیده‌پردازی، تفلسف، دگم بودن و تعصب رو می‌کند.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

کاش آدمی روبه سوی حکمت می رفت
که بینشی است که عمل به همراه دارد.
فلسفه دانشی است که فقط نظریه پردازی است ،بدون آنکه الزاماًتغییری دررفتاروباوربوجودنمی آورد.
یؤت الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقداوتی خیراًکثیراً
خداوندبه هرکه بخواهدحکمت عنایت فرمایدوبه هرکه حکمت داده شود،خیری کثیربه اومی رسد.

ارسال یک نظر