چراغ


   برای همهٔ کارهایت در زندگی ابتدا شناخت تهیه کن. با عقل و دوراندیشی پیش برو. ابتدا لوازم آن کار را، که شناخت باشد، تهیه کن و سپس سراغ آن برو.

   هیچ انسان خردمندی همینطوری یلخی سراغ کاری نمی‌رود، تصمیمی نمی‌گیرد.

چو دزدی با چراغ آید، گزیده‌تر برد کالاهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر