کان قند


پیش آمده سوال کنی گاهی از خودت
اصلاً چه مرگتست، چه می خواهی از خودت؟

مهمان سفرهٔ دل خود باش و صید کن
دریا خودت، کناره خودت، ماهی از خودتهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر