ای جان


 جز یاد تو بر خاطر من نگذرد، ای جانهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر