ای جان


 جز یاد تو بر خاطر من نگذرد، ای جانهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر