«دوستم بدار»


   ای ز نسل پادشاه کامیار
   با خود آ وز پاره‌دوزی ننگ داراصفهان، نرسیده به نقش جهان