بیدار باش


   پیشنهاد کرده بودم که قبل از ازدواج مدتی با هم باشند، حتی اگر بتوانند زیر یک سقف. تا با واقعیت همدیگر روبرو باشند، نه با تصوری که از هم دارند و دوست دارند داشته باشند.

   چه بگویم از انسانهایی که در حرف زدن و نشان دادن یک شخصیت خاص و با ادب و فرهیخته از خودشان چقدر متبحر و ماهرند. اما وقتی در رابطهٔ ملموس و واقعی قرار می‌گیرند، خدا می‌داند که چه گند و تعفنی از آنها برمی‌خیزد.

   اگر برای عمر و زندگی‌ات، برای دل و روانت شفقت داری، الحذر از گول حرف زدن کسی را خوردن. الحذر از شیفتهٔ کسی شدن. الحذر!


---
روشن است که منظور از زیر یک سقف زندگی کردن، نشان دادن درجهٔ اهمیت ارتباط ملموس و شناخت واقعیت یکدیگر است. وگرنه بنده هم مطلعم که شرایط زندگی اجتماعی و مناسبات بعضی جوامع، معمولا اجازهٔ مهیا شدن چنین امکانی را نمی‌دهد.