پاییز


   همانطور که دل انسان بهاری دارد، پاییز هم دارد. گاهی میل و شوق به مدیتیشن دارد و بسوی مراقبه کردن پر می‌کشد. و گاهی میل ندارد.

   اگر مشاهده‌کنندهٔ احوالم، احوال درونم، باشم، متوجه این شوقها و نیز بی‌میلی‌ها می‌شوم.

   هروقت بی‌میل است، نیازی به اجبار کردنش نیست. زورش نکنیم. رها کنیم و بگذاریم برای یک وقت دیگر، یک روز دیگر. سخت نگیریم.

   در اینگونه مواقع، ورزش و تمرینات جسمی مفید است.