انسان


نه هر که چشم و گوش و دهان دارد آدمی‌ستهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر