مندیر


   چینو که مندیرتم دونم ایایی!

(اینطور که من منتظرت هستم، می‌دونم حتماً میای!)هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر