بدمستی


می‌نماید که سر عربده دارد چشمت
مست خوابش نبرد تا نکند آزاری