کار


تا بدانی هر که را یزدان بخواند
از همه کار جهان بی کار ماند

هر که را باشد ز یزدان کار و بار
یافت بار آنجا و بیرون شد ز کار

کار آن دارد که حق را شد مرید
بهر کار او ز هر کاری برید


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر