جنس


   از عارفی پرسیدند اگر شخصی مست باشد و مست بمیرد و مست در محشر حاضر شود، حكمش چیست؟

   عارف گفت: به خدا كه برای آن مشروب قیمت معین نتوان کرد!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر