ذره، خاک


   این دو بیت:

گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من
از خاک بیشتر نه، که از خاک کمتریم
سعدی

ای عاشقان روی تو از ذره بیشتر
من کی رسم به وصل تو کز ذره کمترم
حافظهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر