فاز


زانکه جنسیت عجایب جاذبی‌ست!

اصل بسیار ساده و بسیار عالی و متعالی‌یی‌ست این اصل جنسیت. اگر می‌خواهی تغییر کنی، خودت را دم پر آنها که می‌خواهی همخویشان شوی قرار بده و بهر صورت که شده دمخورشان شو و بر آن استقامت بورز.

 دو دوست اگر خلق و خویشان بعد از مدتی از هم فاصله بگیرد، هر قدر هم سعی کنند که با هم بمانند، این اصل بهر حال نهایتاً آنها را از هم جدا خواهد کرد. چرا که دیگر جنسیتی و سنخیتی بین آنها نیست. لاجرم جدا می‌شوند. این اصلی اساسی‌ست که حاکم و جاری در نظام عالم است.

ذره ذره کاندر این ارض و سماست
جنس خود را همچو کاه و کهرباست

نوریان مر نوریان را جاذبند ... و الی آخر.

گمان نکنید اگر جدایی‌یی بین شما و دوست‌تان پیش آمد، حتماً اشتباه شما یا وی بوده. این را هم در نظر بگیرید که فاز شما از هم تغییر کرده و دیگر جنس و سنخ هم نبوده‌اید.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر