تعمد


   فرق بزرگی‌ست بین اینکه من برنامه‌ای برای انجام دادن نداشته باشم، با اینکه من برنامه‌ام این باشد که کاری انجام ندهم.

    (روشن است که محصول و نتیجهٔ بیرونی هر دو، این است که کار و عملی انجام نمی‌گیرد و ساعاتی بیکار هستیم. اما آنچه در درون فرد هست مهم است. ما با آن کار داریم، نه با محصول و نتیجهٔ بیرونی.) 

   در دومی فاکتور اختیار، عمد و انتخاب هست. و این بسیار مهم است.

   اگر می‌خواهید در زمانهایی کاری انجام ندهید و بیکار باشید(که خیلی هم خوب است)، از روی تعمد و اختیار و انتخاب خودتان این کار(بیکاری) را اجرا کنید. هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر