زکات


   آنچه را خودتان دریافته‌اید و دیده‌اید برای دیگران بگویید. برکت پیدا می‌کند! در درون خودتان برکت می‌کند.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر