تحول

برای تغییر جامعه باید از آن برید.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر