گردکان


   تو که نمی‌توانی حتی به عنوان یک تمرین، در یک بازی معمولی، یعنی حتی بصورت شبیه‌سازی شده، عمداً ببازی و باختن و از دست دادن را تجربه کنی، انتظار داری در وقایع زندگی که مشحون از باختن و از دست دادن است، ضربه نخوری!؟

گردگانی چندش اندر جیب کرد  
که تو طفلی گیر این می‌باز نرد 
 
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر